KVKK

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Farben Deri Tekstil Konfeksiyon Ve Kimyevi Maddeler Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi’ne 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında verisi işlenen kişilerin başvuruda bulunup kişisel verilerine ilişkin birtakım bilgi isteme hakları bulunmaktadır. Bu sebeple, size telefon yolu ile yahut bizzat Farben Deri Tekstil Konfeksiyon Ve Kimyevi Maddeler Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi’ne gelerek yapılan yüz yüze taleplerde ilgili kişilere aşağıdaki şekilde cevap vermeniz gerekmektedir. Eğer konu ile ilgili herhangi bir tereddüdünüz bulunuyorsa derhal KVKK Kurulu ile iletişime geçiniz.

 

 • Telefon Yolu ile Gelen Talepler:

 

Farben Deri Tekstil Konfeksiyon Ve Kimyevi Maddeler Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi’ne 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında telefon yolu ile gelen herhangi bir talep olması halinde ilgili kişiye sözlü olarak aşağıdaki metin okunarak cevap verilecektir.

 

¨Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin aydınlatma metnimiz, Farben Deri Tekstil Konfeksiyon Ve Kimyevi Maddeler Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi’nin resmi internet sitesi  www.farben.com.tr  adresinde  yer almaktadır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin her türlü talebinizi internet sitemizde bulunan ilgili kişi başvuru formu vasıtasıyla iletmenizi rica ederiz.¨

 

 • Yüz Yüze Gelen Talepler:

 

Farben Deri Tekstil Konfeksiyon Ve Kimyevi Maddeler Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi’ne 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gelen yüz yüze taleplerde ilgili kişiye sözlü olarak aşağıdaki metin okunarak cevap verilecek ve ilgili kişiye aydınlatma metni ile ilgili kişi başvuru formu elden verilecektir.

 

¨Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin aydınlatma metnimizi ve ilgili kişi başvuru formunun bir kopyasını size vermek isteriz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin her türlü talebinizi ilgili kişi başvuru formu vasıtasıyla iletmenizi rica ederiz.¨

 

 

Farben Deri Tekstil Konfeksiyon Ve Kimyevi Maddeler Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi (“Farben Deri” ya da “Şirket”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve alt düzenlemeleri gereğince, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

 1. Veri Sorumlusu

Şirket, veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle, işleme amaçları ile sınırlı olmak kaydıyla tarafınıza ait kişisel verileri işleyebilecektir. İşleme; kaydetme, saklama, sınıflandırma, güncelleneme ve mevzuatın izin verdiği hallerde veyahut işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere aktarma faaliyetleri ile sınırlı olmamak kaydı ile işbu faaliyetleri de kapsamaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak;

 • acil durum yönetim süreçlerinin yürütülmesi
 • bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
 • çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi
 • çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi
 • çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi
 • denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • erişim yetkilerinin yürütülmesi
 • faaliyetlerin mevzuata uygun yönetilmesi
 • finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • fiziksel mekan güvenliğinin temini
 • görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • iş faaliyetlerinin yürütülmesi
 • iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
 • iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yönetilmesi
 • organizasyon ve etkinlik yönetimi
 • pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi
 • performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi
 • risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi
 • talep ve şikayetlerin takibi
 • taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini
 • tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • ücret politikasının yürütülmesi
 • ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • yabancı personel çalışma ve oturma izni süreçleri
 • yatırım süreçlerinin yürütülmesi
 • yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

gibi amaçlarla işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmakta, amaç ile bağlantılı olarak belirlenecek olan saklama sürelerinin bitimini takiben ise mevzuatta öngörülen usullere uygun olarak imha edilmektedir. Bununla birlikte, kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda ve çeşitli hukuki yükümlülüklerimiz sebebiyle yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, tedarikçilerimize, iştirak ve bağlı ortaklıklarımıza, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla destek hizmeti alınan firmalara ve diğer gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine yurtiçinde ve yurtdışına aktarabilecektir. Söz konusu faaliyetler kapsamında Şirketimizce kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak Kanun başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. Şirketimizin kişisel veri işleme faaliyetleri çerçevesinde var olan kişisel veri işlenme amaçlarına ilişkin daha detaylı bilgi için kişi grupları özelinde düzenlenmiş aydınlatma beyanlarını                              kvkk@herkimgroup.com adresine elektronik posta göndermek suretiyle şirketimizden talep edebilirsiniz.

 

 

 

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, şirketimizin işletmesel ve operasyonel faaliyetlerinin yürütülmesi başta olmak üzere yukarıda belirtilen amaçlarla; kişinin kendisi, elektronik posta, kariyer siteleri, şirketimizin resmi internet sitesi, telefon ve sair kanallar vasıtasıyla toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen ilkelere uygun olarak ve Kanun m. 5/1 ve Kanun m. 6/2 hükümlerinde düzenlendiği şekilde açık rıza temini suretiyle veya Kanun m. 5/2 ve Kanun m. 6/3 hükümlerinde öngörülen diğer işleme şartlarının varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenecektir.

 1. Yurtdışına Veri Aktarımı

 

Kişisel verileriniz, açık rızanız doğrultusunda veya diğer işleme şartlarının varlığı halinde açık rızanız temin edilmeksizin, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeterli korumanın bulunduğuna ilişkin karar alınan yabancı ülkelerde mukim tüzel veya gerçek kişilere veya hakkında işbu Kurul Kararı mevcut olmayan ülkelerde mukim kişilere, veri aktarımına taraf olacak tüzel veya gerçek kişilerce karşılıklı olarak imzalanmış ve Kurul tarafından onaylanmış olan taahhütnamelerin veya bağlayıcı şirket kurallarının varlığı halinde aktarılabilecektir.

 

 1. Sahip Olduğunuz Haklar

Kanun madde 11 uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel verinizin tarafımızca işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse, işlemeye ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’da belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin imha edilmesini isteme,
 • Düzeltme ve imha hallerinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere işbu işlemlerin bildirilmesini isteme
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda, işbu duruma itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Şirketimiz talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve her halde en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır. Başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılması esnasında oluşabilecek maliyetler ise Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretler çerçevesinde tarafınıza fatura edilecektir.

Kanun’un ilgili kişinin yani sizin haklarınızı belirlediği işbu madde kapsamında tarafınızca Şirketimize yapılacak başvuruların ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilebilmesi ve çözümlenebilmesi adına resmi internet sitemiz  www.farben.com.tr linki altında yer verilen İlgili Kişi Başvuru Formu’nu Deri Osb Mah. Tuzla Pres Sk. Bina No :3 İstanbul adresimize ıslak imzalı olarak ve ekinde din hanesi bulunmayan veyahut bulunuyor ise ilgili kişisel veriler karartılarak çekilmiş bir adet kimlik fotokopisine yer vermek suretiyle iadeli taahhütlü posta yoluyla veya İlgili Kişi Başvuru Formu’nda yer alan diğer yöntemlerden birisini kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz. Talebinizin alınmasıyla birlikte kimliğinizin doğrulanmasını takiben tarafımıza göndermiş olduğunuz kimlik fotokopiniz mevzuatta öngörülen usullere uygun olarak imha edilecektir.

 

* İşbu Aydınlatma Beyanı (“Beyan”) 26.03.2021 tarihinde güncellenmiştir. Beyan metninde herhangi bir değişiklik olması durumunda, Beyan’ın yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir.